.


.

Get Adobe Flash player

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

 

شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه 

 1. تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه
 2. جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه
 3. مشاوره و برنامه ریزی درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن
 4. همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه
 5. برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده
 6. همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی ،آموزشی وفرهنگی
 7. تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه
 8. تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه ، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه
 9. همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه
 10. برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
 11. نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
 12. تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن
 13. مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها
 14. نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه
 15. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت
 16. انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

  

اسامی اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 95-94 به شرح زیر اعلام می گردد: